Skip to Main Content

Shu Qian

 
Profile Photo
Shu Qian
Contact:
LRC 214
508-929-8511

My Guides

Last update: Jun 30, 2021 66 views
Ask a Librarian
Last update: Jul 18, 2024 1043 views
Last update: Jun 30, 2021 781 views
Biology
Last update: Jul 1, 2024 87 views
Book Reviews
Last update: Mar 27, 2024 20 views
Last update: Jun 30, 2024 81 views
Citations Guide
Last update: Mar 12, 2024 503 views
Last update: Jun 30, 2024 68 views
Digital Humanities
Last update: Jun 30, 2021 57 views
Last update: Aug 10, 2022 62 views
Last update: Jun 30, 2024 87 views
English and Literature
Last update: Jun 30, 2024 171 views
Film Studies
Last update: Aug 4, 2023 42 views
Last update: Mar 27, 2024 874 views
Last update: Feb 21, 2024 55 views
Last update: Jan 17, 2017 5 views
Last update: May 22, 2024 227 views
Library Research 101
Last update: Feb 21, 2024 1284 views
Last update: Jun 30, 2024 46 views
Last update: Jun 12, 2023 121 views
Other Libraries
Last update: Feb 21, 2024 53 views
Popular Culture
Last update: Jun 30, 2021 13 views
Last update: Feb 21, 2024 43 views
Signature Pedagogies
Last update: Jun 29, 2018 4 views
Staff Directory
Last update: Aug 17, 2023 427 views
title
Loading...