Skip to Main Content

Shu Qian

 
Profile Photo
Shu Qian
Contact:
LRC 214
508-929-8511

My Guides

Last update: Jun 30, 2021 211 views
Ask a Librarian
Last update: Apr 19, 2023 1208 views
Last update: Jun 30, 2021 764 views
Biology
Last update: Sep 14, 2023 223 views
Book Reviews
Last update: Aug 4, 2023 133 views
Last update: Sep 14, 2023 120 views
Citations Guide
Last update: Sep 22, 2023 495 views
Communication
Last update: Sep 19, 2023 348 views
Last update: Dec 19, 2022 98 views
Digital Humanities
Last update: Jun 30, 2021 170 views
Last update: Aug 10, 2022 35 views
Last update: Aug 4, 2023 665 views
English and Literature
Last update: Aug 16, 2023 1004 views
Film Studies
Last update: Aug 4, 2023 74 views
Last update: Aug 11, 2023 746 views
Last update: Jul 1, 2021 16 views
Last update: Jan 17, 2017 7 views
Last update: Sep 26, 2023 23 views
Last update: Sep 14, 2022 1941 views
Last update: Sep 14, 2023 40 views
Last update: Jan 19, 2021 84 views
Last update: Jun 12, 2023 250 views
Other Libraries
Last update: Dec 14, 2022 123 views
Popular Culture
Last update: Jun 30, 2021 18 views
Last update: Jan 24, 2023 51 views
Signature Pedagogies
Last update: Jun 29, 2018 53 views
Staff Directory
Last update: Aug 17, 2023 607 views
title
Loading...